Με την οικογένεια του Θύμιου και της Ολυμπίας στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής του Κόναρ.