Με τον Τάσο και τον 2 ετών Θόρ, Pitbull , στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.